سایر دوره‌ها

 • CPL.IR

 • CPL.INT

 • PPL MODULAE

 • برای اخذ اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

ثبت نام دانشجویان جاری

 • stage 2 - 3 ثبت نام دانشجویان در

ATPL INT


 • کلاسهای زمینی 764 ساعت در چهار مرحله برگزار میگردد

 • انجام 140 ساعت پرواز با هواپیما

 • انجام 55 ساعت پرواز با دستگاه شبیه ساز

 • شرکت در امتحان تئوری سازمان

 • انجام چک پروازی

 • ارزیابی سطح زبان هوانوردی (LPR)
 • برای اخذ اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید